Czym jest PIT?

PIT to skrót od angielskiej nazwy Personal Income Tax, która oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych (to również nazwa druku, na którym składa się deklarację rozliczeniową dotyczącą tego podatku). Jest to podatek osobisty, co oznacza, że płaci go każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta obejmuje również małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia następnego roku osoby płacące podatek dochodowy muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie zawierające wysokość osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Deklarację rozliczeniową można wypełnić samodzielnie albo, w razie wątpliwości, skorzystać z pomocy biura księgowego.

Zależnie od rodzaju osiągniętych dochodów, podatnicy składają następujące zeznania:
– PIT-36 – w przypadku przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej i gdy nie wypełnia się zeznania PIT-37; dotyczy to np. osób prowadzących osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z zagranicy;
– PIT-36L – w przypadku podatników wybierających podatek liniowy, a konkretnie przedsiębiorców oraz osób rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, że chcą zostać opodatkowane wg stawki 19%;
– PIT-37 – w przypadku podatników deklarujących wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników;
– PIT-38 – przede wszystkim dla podatników, którzy sprzedają lub obejmują papiery wartościowe, takie jak akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe czy wkłady w spółdzielniach;
– PIT-39 – w przypadku podatników uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w danym roku podatkowym.