Rozliczanie darowizn w zeznaniu podatkowym

Jeśli w danym roku podatkowym dokonaliśmy darowizn – w postaci pieniężnej lub rzeczowej, możemy o ich wysokość zmniejszyć nasz dochód, a tym samym niższa stanie się podstawa naszego opodatkowania. Możliwość odliczenia obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby pracujące na etacie lub też uzyskujące dochód z umów o dzieło albo zleceń.
Podczas wyliczania podatku od przychodu uzyskanego w danym roku odejmujemy najpierw koszty jego uzyskania. Otrzymana suma jest naszym dochodem, który możemy pomniejszyć jeszcze o rozmaite elementy, w tym również darowizny.
Takiego odliczenia mogą jednak dokonać tylko osoby rozliczające się na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie obejmuje ono przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub kartę podatkową.

Nie wszystkie darowizny podlegają odliczeniu

Trzeba pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko darowizny na rzecz organizacji realizujących cele społeczne, które określono w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele te to między innymi pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy czy pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Odliczeniu podlegają również darowizny na cele kultu religijnego oraz wpłaty celowe, czyli takie, w których wskazana została konkretna osoba, jakiej chcemy udzielić pomocy za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie możemy jednak odliczyć darowizny, którą przekazujemy bezpośrednio wybranej przez nas osobie.
Pamiętajmy także o tym, że aby dokonać odliczenia darowizny, powinniśmy posiadać właściwe dokumenty potwierdzające, to znaczy przelewy bankowe, a w przypadku darowizn rzeczowych oświadczenia lub umowy zawierające dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, wartość danej rzeczy oraz potwierdzenie jej przyjęcia.

Limit odliczenia

Odliczyć możemy całą przekazaną kwotę lub 100% wartości darowizny rzeczowej, ale wysokość wszystkich odliczeń nie może być większa niż 6% uzyskanego przez nas dochodu w danym roku. Ograniczenia te nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy przekazujemy środki na cele kultu religijnego.