Blog

Czym jest podatek VAT?

VAT to inaczej podatek od wartości dodanej, który pobiera się na każdym kolejnym etapie obrotu towarami albo usługami. Zaliczany jest do podatków pośrednich, ponieważ nie płacimy go bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale zostaje wliczony w cenę nabywanego dobra albo usługi. VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodu państwa , a w Polsce został wprowadzony w 1993 roku.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają takie czynności jak:
– odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na obszarze kraju,
– eksportowanie oraz importowanie towarów,
– wewnątrzwspólnotowe kupowanie (lub dostawa) towarów na terytorium kraju.

Do podatników VAT-u należą osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Podatku tego nie płacą organy administracji publicznej oraz urzędy administracji publicznej w zakresie zadań, dla realizowania których je powołano.
Płatnicy VAT w pewnych wypadkach mogą dokonywać odliczeń tego podatku. Aby jednak mieć pewność, że odliczenia zostaną wykonane prawidłowo, warto skorzystać z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego.

Polecamy usługi biura księgowego A’Vista z Wrocławia, które zajmuje się m.in. kompleksową obsługą firm, doradztwem rachunkowym oraz pomocą w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.


Czym jest PIT?

PIT to skrót od angielskiej nazwy Personal Income Tax, która oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych (to również nazwa druku, na którym składa się deklarację rozliczeniową dotyczącą tego podatku). Jest to podatek osobisty, co oznacza, że płaci go każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta obejmuje również małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia następnego roku osoby płacące podatek dochodowy muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie zawierające wysokość osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Deklarację rozliczeniową można wypełnić samodzielnie albo, w razie wątpliwości, skorzystać z pomocy biura księgowego.

Zależnie od rodzaju osiągniętych dochodów, podatnicy składają następujące zeznania:
– PIT-36 – w przypadku przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej i gdy nie wypełnia się zeznania PIT-37; dotyczy to np. osób prowadzących osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z zagranicy;
– PIT-36L – w przypadku podatników wybierających podatek liniowy, a konkretnie przedsiębiorców oraz osób rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, że chcą zostać opodatkowane wg stawki 19%;
– PIT-37 – w przypadku podatników deklarujących wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników;
– PIT-38 – przede wszystkim dla podatników, którzy sprzedają lub obejmują papiery wartościowe, takie jak akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe czy wkłady w spółdzielniach;
– PIT-39 – w przypadku podatników uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w danym roku podatkowym.


 Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to rodzaj rozliczeń księgowych, które mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne. Jednak przychody tych podmiotów ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekraczać 1200 tysięcy euro. Po przekroczeniu tego progu muszą być już prowadzone księgi handlowe, czyli pełna księgowość.

 

Istnieje kilka dostępnych form księgowości uproszczonej:

 ryczałt ewidencjonowany – podmiot płaci stałą stawkę podatku od całego przychodu; jest ona niższa niż w przypadku skali podatkowej, ale nie można odliczyć od niej żadnych kosztów;
 karta podatkowa – można ją wybrać tylko w przypadku niektórych form działalności gospodarczej; w tym przypadku stawka płaconego podatku obliczana jest na podstawie liczby ludności zamieszkującej daną miejscowość;
 księga przychodów i rozchodów – jest to forma najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, w tym szczególnie prowadzących działalność jednoosobową; podatek w tym przypadku płacony jest od osiągniętych zysków, a podatnik może rozliczać się zgodnie ze skalą podatkową lub w formie podatku liniowego.

 

Zalety księgowości uproszczonej to przede wszystkim jej niska kosztowność i łatwość prowadzenia. Jednak jest ona dostępna tylko dla niektórych podmiotów gospodarczych (szczególnie dla tych o mniejszych dochodach) i jej samodzielne prowadzenie wymaga znajomości aktualnych rozstrzygnięć prawnych. Dlatego wybór tego sposobu rozliczenia powinien odbywać się po rozważeniu wszystkich za i przeciw.


 Rozliczanie darowizn w zeznaniu podatkowym

Jeśli w danym roku podatkowym dokonaliśmy darowizn – w postaci pieniężnej lub rzeczowej, możemy o ich wysokość zmniejszyć nasz dochód, a tym samym niższa stanie się podstawa naszego opodatkowania. Możliwość odliczenia obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby pracujące na etacie lub też uzyskujące dochód z umów o dzieło albo zleceń.
Podczas wyliczania podatku od przychodu uzyskanego w danym roku odejmujemy najpierw koszty jego uzyskania. Otrzymana suma jest naszym dochodem, który możemy pomniejszyć jeszcze o rozmaite elementy, w tym również darowizny.
Takiego odliczenia mogą jednak dokonać tylko osoby rozliczające się na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie obejmuje ono przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub kartę podatkową.

Nie wszystkie darowizny podlegają odliczeniu

Trzeba pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko darowizny na rzecz organizacji realizujących cele społeczne, które określono w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele te to między innymi pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy czy pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Odliczeniu podlegają również darowizny na cele kultu religijnego oraz wpłaty celowe, czyli takie, w których wskazana została konkretna osoba, jakiej chcemy udzielić pomocy za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie możemy jednak odliczyć darowizny, którą przekazujemy bezpośrednio wybranej przez nas osobie.
Pamiętajmy także o tym, że aby dokonać odliczenia darowizny, powinniśmy posiadać właściwe dokumenty potwierdzające, to znaczy przelewy bankowe, a w przypadku darowizn rzeczowych oświadczenia lub umowy zawierające dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, wartość danej rzeczy oraz potwierdzenie jej przyjęcia.

Limit odliczenia

Odliczyć możemy całą przekazaną kwotę lub 100% wartości darowizny rzeczowej, ale wysokość wszystkich odliczeń nie może być większa niż 6% uzyskanego przez nas dochodu w danym roku. Ograniczenia te nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy przekazujemy środki na cele kultu religijnego.


 Czym są Organizacje Pożytku Publicznego, którym przekazujemy 1% podatku?

 

Zbliża się czas dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych. Przy tej okazji możemy 1 procent naszego podatku przekazać wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Dla pojedynczej osoby kwota ta zwykle nie wydaje się istotna, ale w skali całego kraju, gdy swoje dochody rozliczają miliony osób, są to wysokie sumy, które mają znaczący wpływ na budżet danej organizacji.

Dlatego warto świadomie wybrać, komu chcemy pomóc. Jeśli nie wskażemy żadnej organizacji, pieniądze te trafią do Skarbu Państwa, który sam zajmie się ich rozdysponowaniem.

Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa albo spółka kapitałowa, która została powołana w celach niewiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli przez co najmniej dwa lata prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które określa odpowiednia ustawa. Dodatkowo tego typu organizacja spełnia również inne warunki wiążące się m.in. z jawnością działania czy obowiązkiem sprawozdawczości, dzięki czemu osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się, na co zostały przeznaczone pieniądze przekazane przez darczyńców.

Pełny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego dostępny jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek, który znajduje się na końcu każdego zeznania podatkowego. Należy w odpowiednich polach wpisać numer KRS konkretnej OPP oraz obliczoną kwotę 1% należnego podatku. Przekazania środków na rzecz wybranej OPP dokona nasz urząd skarbowy.


 Czym się kierować w wyborze biura rachunkowego?

Jeśli zakładamy własną firmę i nie mamy pojęcia o księgowości, wtedy warto skorzystać z usług biura rachunkowego. Pomoże nam ono w comiesięcznych i rocznych rozliczeniach, prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pozwoli na łatwiejszą komunikację z urzędami.

Jak jednak znaleźć biuro, do którego będziemy mieli zaufanie i które będzie wykonywało swoje usługi z zachowaniem najwyższej rzetelności? Warto najpierw popytać wśród znajomych, którzy również prowadzą działalność gospodarczą i mają większe od nas doświadczenie w tym zakresie. Można również szukać informacji w Internecie, pamiętając jednak, że część opinii może mieć charakter reklamowy, a więc nie zawsze obiektywny. Wart kierować się również tym, czy dane biuro długo działa na rynku i czy cieszy się popularnością wśród klientów, bo to również świadczy o jego rzetelności.

Gdy znajdziemy już odpowiadające nam biuro, przychodzi czas na ustalenie warunków współpracy. Standardowo powinniśmy spotykać się z księgowością raz w miesiącu, aby przekazać dokumenty, a także porozmawiać na temat wszelkich niejasnych dla nas kwestii. Oprócz tych spotkań przydaje się również bieżący kontakt z księgowymi (mailowy lub telefoniczny), który pozwala na szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na pilne pytania.

Warto więc przed podpisaniem umowy z biurem księgowym szczegółowo określić nasze wymagania oraz ustalić satysfakcjonującą obie strony kwotę, jaką będziemy za nie płacić. Pozwoli nam to na oddanie księgowości w fachowe ręce, a my sami będziemy mogli zająć się właściwą działalnością naszej firmy.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.